6/01/2018 11:10:00 AM

( 691 ) dla Was

 ( 691 ) dla Was
Wys­tar­czył je­den uśmiech dziec­ka, 
ciepło je­go uśmie­chu i ta czys­tość oczu,
 które z ta­kim podzi­wem oglądały świat
 by skruszyć lody i odgonić czarne chmury.
 To naj­piękniej­szy wi­dok 
powodujący kolizje zmysłów
 ja­ki tylko doznać może człowiek.­ 
Wszystkiego najlepszego dla Was Skarbki 
Copyright © 2016 4kleeblatt , Blogger